Bảo tồn Hội An phải gắn với quyền lợi cư dân

Đó là kết luận rút ra sau buổi tổng kết “Đánh giá thực hiện dự án tổng thể đầu tư bảo tồn, tu bổ và khai thác di tích phố cổ Hội An giai đoạn 1997 – 2005” do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức.

Theo lời ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch TP Hội An thì: “Bước ngoặt lịch sử bắt đầu từ năm 1982, sau chuyến tham quan khảo sát của nhóm nghiên cứu Tiểu ban hợp tác Việt Nam – Ba Lan là nhiều đợt khảo sát lập hồ sơ khoa học, quản lý bảo tồn khu phố cổ Hội An được tiến hành bởi các nhà khoa học Việt Nam”.
Nhà cổ tại Hội An sau khi được trùng tu.

Nhà cổ tại Hội An sau khi được trùng tu.

Tiếp đó, ngày 19/3/1985, khu phố cổ Hội An được công nhận là Di tích cấp Quốc gia rồi qua các hội thảo quốc tế, tất cả các nhà khoa học đều có chung một ý tưởng rằng: Hội An thật xứng đáng và cần phải được lập hồ sơ khoa học đệ trình UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Đến tháng 4/1997, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án: “Tổng thể đầu tư bảo tồn và khai thác di tích khu phố cổ Hội An” theo Quyết định số 240/TTg. Quyết định này được đánh giá là sự sáng suốt của Chính phủ trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn.

Tại buổi đánh giá, hầu hết ý kiến đều cho rằng: “Chúng ta đã đi đúng hướng trong việc bảo tồn đô thị cổ Hội An”. Bằng chứng là sau thời gian bị lãng quên thì hiện nay các công trình tiêu biểu đặc trưng của Hội An được phục hồi nguyên vẹn và phát huy giá trị.

GS – TS. Hoàng Đạo Kính, người đã nghiên cứu Hội An từ năm 1982, đánh giá: Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ quy trình và bài bản khảo cứu di sản đô thị. Đây là thành quả rất có giá trị bởi nó là xuất phát điểm cho các bước tiếp theo về bảo tồn di sản đô thị Hội An.

Từ những nghiên cứu của giới chuyên gia, chính quyền địa phương đã bắt tay vào công cuộc đại trùng tu Hội An với 1.360 di tích danh thắng trên toàn thành phố. Tuy nhiên, theo đánh giá của Trung tâm quản lý bảo tồn di tích Hội An thì chính quyền còn nhiều hạn chế và bất cập trước những áp lực của sự phát triển kinh tế, nhất là du lịch

Những vấn đề này đặt ra cho Di sản Văn hóa thế giới Hội An đứng trước nhiều thách thức về sự phát triển bền vững, đòi hỏi phải có những giải pháp cấp bách mang tính căn cơ, lâu dài, bền vững. Theo ý kiến của các nhà khoa học, ngoài việc khôi phục tu bổ nguyên trạng Hội An thì việc chống xói lở, bão lụt, mối mọt… cũng cần được quan tâm.

Đặc biệt, muốn giải quyết mâu thuẫn giữa bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững thì phải gắn cuộc sống của cư dân vào khu phố cổ bởi đó vừa là nơi ăn ở sinh hoạt, vừa là nơi kinh doanh của họ. Khi quyền lợi của người dân được đảm bảo thì việc bảo tồn Hội An xem ra nhẹ hơn rất nhiều cho cả nhà nước lẫn người dân.

Theo www.dantri.com.vn

Đó là kết luận rút ra sau buổi tổng kết “Đánh giá thực hiện dự án tổng thể đầu tư bảo tồn, tu bổ và khai thác di tích phố cổ Hội An giai đoạn 1997 – 2005” do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức.

Theo lời ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch TP Hội An thì: “Bước ngoặt lịch sử bắt đầu từ năm 1982, sau chuyến tham quan khảo sát của nhóm nghiên cứu Tiểu ban hợp tác Việt Nam – Ba Lan là nhiều đợt khảo sát lập hồ sơ khoa học, quản lý bảo tồn khu phố cổ Hội An được tiến hành bởi các nhà khoa học Việt Nam”.
Nhà cổ tại Hội An sau khi được trùng tu.

Nhà cổ tại Hội An sau khi được trùng tu.

Tiếp đó, ngày 19/3/1985, khu phố cổ Hội An được công nhận là Di tích cấp Quốc gia rồi qua các hội thảo quốc tế, tất cả các nhà khoa học đều có chung một ý tưởng rằng: Hội An thật xứng đáng và cần phải được lập hồ sơ khoa học đệ trình UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Đến tháng 4/1997, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án: “Tổng thể đầu tư bảo tồn và khai thác di tích khu phố cổ Hội An” theo Quyết định số 240/TTg. Quyết định này được đánh giá là sự sáng suốt của Chính phủ trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn.

Tại buổi đánh giá, hầu hết ý kiến đều cho rằng: “Chúng ta đã đi đúng hướng trong việc bảo tồn đô thị cổ Hội An”. Bằng chứng là sau thời gian bị lãng quên thì hiện nay các công trình tiêu biểu đặc trưng của Hội An được phục hồi nguyên vẹn và phát huy giá trị.

GS – TS. Hoàng Đạo Kính, người đã nghiên cứu Hội An từ năm 1982, đánh giá: Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ quy trình và bài bản khảo cứu di sản đô thị. Đây là thành quả rất có giá trị bởi nó là xuất phát điểm cho các bước tiếp theo về bảo tồn di sản đô thị Hội An.

Từ những nghiên cứu của giới chuyên gia, chính quyền địa phương đã bắt tay vào công cuộc đại trùng tu Hội An với 1.360 di tích danh thắng trên toàn thành phố. Tuy nhiên, theo đánh giá của Trung tâm quản lý bảo tồn di tích Hội An thì chính quyền còn nhiều hạn chế và bất cập trước những áp lực của sự phát triển kinh tế, nhất là du lịch

Những vấn đề này đặt ra cho Di sản Văn hóa thế giới Hội An đứng trước nhiều thách thức về sự phát triển bền vững, đòi hỏi phải có những giải pháp cấp bách mang tính căn cơ, lâu dài, bền vững. Theo ý kiến của các nhà khoa học, ngoài việc khôi phục tu bổ nguyên trạng Hội An thì việc chống xói lở, bão lụt, mối mọt… cũng cần được quan tâm.

Đặc biệt, muốn giải quyết mâu thuẫn giữa bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững thì phải gắn cuộc sống của cư dân vào khu phố cổ bởi đó vừa là nơi ăn ở sinh hoạt, vừa là nơi kinh doanh của họ. Khi quyền lợi của người dân được đảm bảo thì việc bảo tồn Hội An xem ra nhẹ hơn rất nhiều cho cả nhà nước lẫn người dân.

Theo www.dantri.com.vn

Đó là kết luận rút ra sau buổi tổng kết “Đánh giá thực hiện dự án tổng thể đầu tư bảo tồn, tu bổ và khai thác di tích phố cổ Hội An giai đoạn 1997 – 2005” do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức.

Theo lời ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch TP Hội An thì: “Bước ngoặt lịch sử bắt đầu từ năm 1982, sau chuyến tham quan khảo sát của nhóm nghiên cứu Tiểu ban hợp tác Việt Nam – Ba Lan là nhiều đợt khảo sát lập hồ sơ khoa học, quản lý bảo tồn khu phố cổ Hội An được tiến hành bởi các nhà khoa học Việt Nam”.
Nhà cổ tại Hội An sau khi được trùng tu.

Nhà cổ tại Hội An sau khi được trùng tu.

Tiếp đó, ngày 19/3/1985, khu phố cổ Hội An được công nhận là Di tích cấp Quốc gia rồi qua các hội thảo quốc tế, tất cả các nhà khoa học đều có chung một ý tưởng rằng: Hội An thật xứng đáng và cần phải được lập hồ sơ khoa học đệ trình UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Đến tháng 4/1997, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án: “Tổng thể đầu tư bảo tồn và khai thác di tích khu phố cổ Hội An” theo Quyết định số 240/TTg. Quyết định này được đánh giá là sự sáng suốt của Chính phủ trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn.

Tại buổi đánh giá, hầu hết ý kiến đều cho rằng: “Chúng ta đã đi đúng hướng trong việc bảo tồn đô thị cổ Hội An”. Bằng chứng là sau thời gian bị lãng quên thì hiện nay các công trình tiêu biểu đặc trưng của Hội An được phục hồi nguyên vẹn và phát huy giá trị.

GS – TS. Hoàng Đạo Kính, người đã nghiên cứu Hội An từ năm 1982, đánh giá: Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ quy trình và bài bản khảo cứu di sản đô thị. Đây là thành quả rất có giá trị bởi nó là xuất phát điểm cho các bước tiếp theo về bảo tồn di sản đô thị Hội An.

Từ những nghiên cứu của giới chuyên gia, chính quyền địa phương đã bắt tay vào công cuộc đại trùng tu Hội An với 1.360 di tích danh thắng trên toàn thành phố. Tuy nhiên, theo đánh giá của Trung tâm quản lý bảo tồn di tích Hội An thì chính quyền còn nhiều hạn chế và bất cập trước những áp lực của sự phát triển kinh tế, nhất là du lịch

Những vấn đề này đặt ra cho Di sản Văn hóa thế giới Hội An đứng trước nhiều thách thức về sự phát triển bền vững, đòi hỏi phải có những giải pháp cấp bách mang tính căn cơ, lâu dài, bền vững. Theo ý kiến của các nhà khoa học, ngoài việc khôi phục tu bổ nguyên trạng Hội An thì việc chống xói lở, bão lụt, mối mọt… cũng cần được quan tâm.

Đặc biệt, muốn giải quyết mâu thuẫn giữa bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững thì phải gắn cuộc sống của cư dân vào khu phố cổ bởi đó vừa là nơi ăn ở sinh hoạt, vừa là nơi kinh doanh của họ. Khi quyền lợi của người dân được đảm bảo thì việc bảo tồn Hội An xem ra nhẹ hơn rất nhiều cho cả nhà nước lẫn người dân.

Theo www.dantri.com.vn

Đó là kết luận rút ra sau buổi tổng kết “Đánh giá thực hiện dự án tổng thể đầu tư bảo tồn, tu bổ và khai thác di tích phố cổ Hội An giai đoạn 1997 – 2005” do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức.

Theo lời ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch TP Hội An thì: “Bước ngoặt lịch sử bắt đầu từ năm 1982, sau chuyến tham quan khảo sát của nhóm nghiên cứu Tiểu ban hợp tác Việt Nam – Ba Lan là nhiều đợt khảo sát lập hồ sơ khoa học, quản lý bảo tồn khu phố cổ Hội An được tiến hành bởi các nhà khoa học Việt Nam”.
Nhà cổ tại Hội An sau khi được trùng tu.

Nhà cổ tại Hội An sau khi được trùng tu.

Tiếp đó, ngày 19/3/1985, khu phố cổ Hội An được công nhận là Di tích cấp Quốc gia rồi qua các hội thảo quốc tế, tất cả các nhà khoa học đều có chung một ý tưởng rằng: Hội An thật xứng đáng và cần phải được lập hồ sơ khoa học đệ trình UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Đến tháng 4/1997, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án: “Tổng thể đầu tư bảo tồn và khai thác di tích khu phố cổ Hội An” theo Quyết định số 240/TTg. Quyết định này được đánh giá là sự sáng suốt của Chính phủ trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn.

Tại buổi đánh giá, hầu hết ý kiến đều cho rằng: “Chúng ta đã đi đúng hướng trong việc bảo tồn đô thị cổ Hội An”. Bằng chứng là sau thời gian bị lãng quên thì hiện nay các công trình tiêu biểu đặc trưng của Hội An được phục hồi nguyên vẹn và phát huy giá trị.

GS – TS. Hoàng Đạo Kính, người đã nghiên cứu Hội An từ năm 1982, đánh giá: Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ quy trình và bài bản khảo cứu di sản đô thị. Đây là thành quả rất có giá trị bởi nó là xuất phát điểm cho các bước tiếp theo về bảo tồn di sản đô thị Hội An.

Từ những nghiên cứu của giới chuyên gia, chính quyền địa phương đã bắt tay vào công cuộc đại trùng tu Hội An với 1.360 di tích danh thắng trên toàn thành phố. Tuy nhiên, theo đánh giá của Trung tâm quản lý bảo tồn di tích Hội An thì chính quyền còn nhiều hạn chế và bất cập trước những áp lực của sự phát triển kinh tế, nhất là du lịch

Những vấn đề này đặt ra cho Di sản Văn hóa thế giới Hội An đứng trước nhiều thách thức về sự phát triển bền vững, đòi hỏi phải có những giải pháp cấp bách mang tính căn cơ, lâu dài, bền vững. Theo ý kiến của các nhà khoa học, ngoài việc khôi phục tu bổ nguyên trạng Hội An thì việc chống xói lở, bão lụt, mối mọt… cũng cần được quan tâm.

Đặc biệt, muốn giải quyết mâu thuẫn giữa bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững thì phải gắn cuộc sống của cư dân vào khu phố cổ bởi đó vừa là nơi ăn ở sinh hoạt, vừa là nơi kinh doanh của họ. Khi quyền lợi của người dân được đảm bảo thì việc bảo tồn Hội An xem ra nhẹ hơn rất nhiều cho cả nhà nước lẫn người dân.

Theo www.dantri.com.vn

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...