Hội An mở đợt tuyên truyền về Đại hội đảng các cấp

Nhân đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An mở 4 đợt tuyên truyền cao điểm để cán bộ đảng viên và nhân dân thành phố nâng cao nhận thức về những quan điểm chủ trương đường lối của Đảng.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 80 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và Đảng bộ TP. Hội An; tâm tư tình cảm của nhân dân hướng về Đảng và tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp; đồng thời, phê phán các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, những biểu hiện bè phái cục bộ gây mất đoàn kết, thiếu ý thức xây dựng Đảng…

Theo Báo Quảng Nam

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...