Cù Lao Chàm ngày cúp điện…

Cù Lao Chàm ngày cúp điện…

Đảo cúp điện. Người ta cúp điện 1 giờ chứ ở đây đôi khi cúp cả ngày, điện cà rịch cà tang đã nhiều năm rồi. Đêm, đỏ đèn lúc 18 đến 22 giờ là chấm dứt. Một chiến sĩ của Tiểu đoàn 70, hóm hỉnh: “Ở ngoài ni làm nhà đâu cần mua công [...]