Thu hoạch tôm nuôi theo mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng do Trung tâm Khuyến nông – khuyến ngư Quảng Nam thực hiện tại hộ ông Lê Văn Sáng, phường Cẩm Nam, Hội An.

Thu hoạch tôm nuôi theo mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng do Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư Quảng Nam thực hiện tại hộ ông Lê Văn Sáng, phường Cẩm Nam, Hội An.

Thu hoạch tôm nuôi theo mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng do Trung tâm Khuyến nông – khuyến ngư Quảng Nam thực hiện tại hộ ông Lê Văn Sáng, phường Cẩm Nam, Hội An.

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...