Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Sáng 30-12, tại TP Hội An – Quảng Nam, Ủy ban Kiểm tra TW Đảng đã tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2009 khu vực miền Trung – Tây Nguyên (gồm 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2009 và thảo luận, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2010 khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 283 tổ chức đảng và 1.811 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó, cấp tỉnh kiểm tra được 115 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 1.647 đảng viên có vi phạm, phải xử lý 1.053 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 1.006 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu là chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa nghiêm; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; quản lý và sử dụng đất đai…

Cùng thời gian, các tổ chức đảng có thẩm quyền đã xem xét, thi hành kỷ luật 2.833 đảng viên (có 1.001 là cấp ủy viên các cấp), với các hình thức: khiển trách 1.123, cảnh cáo 1.236, cách chức 216 và khai trừ 258 đảng viên. Đáng chú ý, số đảng viên bị kỷ luật qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm chiếm đến 35,5% tổng số. Đối với tổ chức đảng, đã xử lý kỷ luật 67 tổ chức; trong đó, khiển trách 56, cảnh cáo 11.

Nhìn chung, việc thi hành kỷ luật trong Đảng đúng phương hướng, phương châm, thẩm quyền, nguyên tắc, thủ tục. Tuy nhiên, trong xem xét, xử lý vẫn còn tình trạng nhẹ trên nặng dưới; còn né tránh, nể nang, thiếu triệt để; kỷ luật hành chính chưa tương xứng kỷ luật Đảng…

Các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2010 khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Hội nghị thông qua 7 nhiệm vụ trọng tâm của UBKT Đảng các cấp ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong năm 2010, đó là: Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp; Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp uỷ về tổ chức Đảng, về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng; Tập trung giải quyết kịp thời và không để tồn đọng đơn thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; Kiểm tra tài chính Đảng, thực hiện nhiệm vụ giám sát chuyên đề với tổ chức Đảng và đảng viên; Tăng cường quy chế phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với các cấp, các ngành; Tham mưu cho cấp uỷ tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Tham mưu giúp cấp uỷ kiện toàn nhân sự UBKT các cấp nhằm đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới .

Năm 2009, UBKT Đảng các tỉnh, thành phố trong khu vực đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai thực hiện tương đối toàn diện các nội dung quy định tại Điều 32 của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ của từng cấp uỷ giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. UBKT Đảng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắc Lắc, Quảng Trị… đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xác định đối tượng và tiến hành kiểm tra bảo đảm chất lượng theo quy định. UBKT Đảng các tỉnh, thành phố trong khu vực cũng đã xây dựng quy chế phối hợp với các ban xây dựng Đảng, các ngành, các cơ quan bảo vệ pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, khu vực miền Trung và Tây Nguyên có trên 42 vạn đảng viên, 220 Đảng bộ cấp trên cơ sở và gần 1 vạn tổ chức cơ sở Đảng. Trong năm 2009, UBKT Đảng các cấp khu vực đã tổ chức kiểm tra gần 2,7 vạn đảng viên và gần 2,5 vạn tổ chức Đảng trong việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết của Đảng. Trong công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi nhành kỷ luật trong Đảng, UBKT các cấp khu vực đã giúp cho các tổ chức Đảng được kiểm tra nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, kịp thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật đảng, ngăn ngừa đảng viên và tổ chức Đảng vi phạm. Đối với công tác giám sát trong Đảng, UBKT các cấp trên cơ sở cũng đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, giúp cho cấp uỷ kịp thời có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, tồn tại.

Tổng Hợp từ Tuổi Trẻ Online và TTXVN.

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...